Podcasts

De volgende podcasts zijn beschikbaar:

#16 Staatssteun & COVID-19: toekomstbestendig?
In deze aflevering spreek ik met mr. dr. Allard Knook (PwC) over staatssteunrecht in tijden van COVID-19. We gaan in op de systematiek van het recht, de raakvlakken met het aanbestedingsrecht en de rol van de Europese Commissie in relatie tot staatssteun de afgelopen maanden. Gaandeweg identificeren we pijnpunten in de praktijk (uitgebreidere intro?)

#15 Inkoopsamenwerking: recept voor succes?
Steeds vaker wordt de publieke inkoop gezamenlijk opgepakt door overheden. Structurele samenwerking komt voor in verschillende vormen, en kent zijn eigen succesfactoren en uitdagingen. In deze aflevering spreek ik met dr. Marcel Stuijts (Bizob) over zijn proefschrift over structurele samenwerking en succesfactoren. (Uitgebreidere intro?)

#14 Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: een verplichting?
Veel aanbestedingen worden ingezet als instrument om duurzaam en sociale veranderingen teweeg te brengen. Maar is dat verplicht? Of is het alleen maar een mogelijkheid? Over dit onderwerp spreekt Bob Rietjens (About Law podcast) met mij (Uitgebreidere intro?)

#13 Subsidies en overheidsopdrachten: grijs gebied?
Voor de organisatie van publieke taken beschikt de overheid over meerdere juridische instrumenten. Het juridische onderscheid tussen subsidies en overheidsopdrachten is echter vaak niet duidelijk, en zorgt voor problemen in de rechtspraktijk. Ik spreek over dit thema (en over prijsvragen) met mr. Louise Verboeket (Uitgebreidere intro? Klik hier)

#12 COVID-19 & aanbesteden: nood breekt wet?
Het corona virus heeft ook een impact op de aanbestedingswereld en de professionals die met het aanbestedingsrecht werken. Ik spreek met mr. Matanja Pinto over de kernvraag welke ruimte het aanbestedingsrecht biedt om goed om te gaan met deze veranderde  – en nog steeds veranderende – omstandigheden tijdens deze epidemie. (Uitgebreidere intro? Klik hier).

#11 BIM & aanbesteden: de toekomst?
BIM, Bimmen, Building Information Modellingen. Het wordt al een tijdje aangekondigd als de toekomst voor samenwerking in de bouw. Binnen aanbestedingen kan het een rol spelen in de vraagspecificatie, de contractvoorwaarden, en de gunning.  Ik spreek met mr. dr. Evelien Bruggeman over de vraag is hoe dat precies past binnen het aanbestedingsrecht.
(Uitgebreidere intro? Klik hier).

#10 Het clusterverbod: papieren tijger?
Het clusteren van opdrachten. Het MKB zou te weinig toegang krijgen tot aanbestedingen doordat te grote opdrachten in de markt gezet worden. Ook zou het schorten aan de handhaving van het clusterverbod en het splitsingsgebod uit artikel 1.5 Awet 2012. Ik spreek met mr. Georg Huith over de stevige discussie die er speelt in de praktijk en politiek. (Uitgebreidere intro? Klik hier)

#9 Uitsluiting van aanbestedingen: hoor en wederhoor?
Aanbestedende diensten hebben soms de wens om niet te willen samenwerken met marktpartijen, die in het verleden slecht hebben gepresteerd of die zich niet houden aan mededingings- of arbeidswetgeving. Ik spreek met dr. Sarah Schoenmaekers over uitsluiten, zelfreiniging en de vraag of het huidige systeem van hoor en wederhoor wenselijk is. (Uitgebreidere intro? Klik hier)

#8 Aanpassen van de Aanbestedingswet: hoeveel ruimte is er?
Vaak wordt de reikwijdte van de Aanbestedingswet bediscussieerd. Hoeveel ruimte is er om de aanbestedingsrichtlijnen beperkter te implementeren dan de richtlijnen zelf voorschrijven? Ik spreek met dr. Ton van de Brink (UU) over mijn eigen onderzoek naar dit vraagstuk mede op basis van de Irgita zaak. (Uitgebreidere into? Klik hier)

#7 De commerciële overheid: oneerlijk?
Overheden zijn actief op de markt. Hoe moeten we deze activiteiten reguleren? Ik spreek met mijn collega dr. Jasper Sluijs, universitair docent en onderzoeker (UU).  We spreken elkaar over zijn onderzoek naar de Wet Markt en Overheid, de algemeen belang bepaling, de hervorming van deze bepaling en bespreken de raakvlakken met het aanbestedingsrecht (uitgebreidere intro? Klik hier).

#6 Opdrachtgeverschap in de Nederlandse zorg: one size fits all?  
De inkoop van zorg door gemeenten blijft het nieuws halen. Budgettaire tekorten, geen ruimte voor maatwerk, en ook de aanbestedingsregels zouden zelfs knellen. Ik spreek met collega ing. Niels Uenk over dit thema o.b.v. zijn proefschrift over opdrachtgeverschap in het sociaal domein. (uitgebreidere intro? Klik hier)

#5 Burgerinitiatieven & het right to challenge: ruimte voor ongelijkheid?   
Hoe passen burgerinitiatieven en beleidsinitiatieven zoals het right to challenge binnen het aanbestedingsrecht? Ik spreek daarover met prof. Willemien den Ouden. Ze publiceerde een onderzoeksrapport over dit thema (samen met prof. Geerten Bogaart en mr. Esmee Driessen). We spreken elkaar over dit onderzoek en de weg voorwaarts. (uitgebreidere intro? klik hier)

#4 Woningcorporaties: aanbestedingsplichtig?
De Nederlandse woningcorporaties. Zijn ze aanbestedingsplichtig of niet? Deze discussie wordt al lange tijd gevoerd in het politieke debat en in de literatuur. Inmiddels heeft de Europese Commissie de eerste stappen gezet in een inbreukprocedure o.b.v. artikel 258 VWEU. Ik spreek met mr. Petra Heemskerk over het juridische kader en de toepassing o.b.v. de Woningwet 2015. (uitgebreidere intro? klik hier)

#3: De Staat binnen het Europees aanbestedingsrecht: deelbaar of niet?
Is de Staat als aanbestedende dienst deelbaar of juist niet deelbaar binnen het Europees Aanbestedingsrecht? Dat is de vraag die in deze podcast centraal staat. Er is veel discussie geweest over deze vraag in de literatuur en tijdens geschillen bij de Commissie van Aanbestedings- experts en de Rechtbank Den Haag. Vandaag spreek ik met Stephanie Hötte over dit onderwerp en proberen we de discussie inzichtelijk te maken en hopelijk weer wat verder te brengen. (uitgebreidere intro? klik hier)

#2 Wezenlijke wijziging: schieten op een bewegend doelwit?
In de tweede aflevering van Bestek spreek ik met mr. Erik Plas over de wezenlijke wijziging. We verkennen een paar vraagstukken die spelen bij dit leerstuk, die voortkomen uit zijn publicaties, en bediscussiëren een aantal voorlopige conclusies van zijn proefschrift onderzoek (uitgebreidere intro? klik hier)

#1 Levenscycluskosten: onbekend en onbemind?
In deze aflevering spreek ik met mr. Daan Versteeg over de juridische aspecten van circulair aanbesteden. Centraal staat het gunnen op levenscycluskosten, waar de pijnpunten liggen in het recht en wat er beter kan. Het vertrekpunt van het gesprek is zijn preadvies ‘Levenscyclus- kosten. De sleutel naar circulair werk?’ én het recente advies nr. 472 van de Commissie van Aanbestedingsexperts (uitgebreidere intro? klik hier)

#Trailer – Waarom een aanbestedingspodcast?
Een podcast over het aanbestedingsrecht. Het concept is simpel: elke aflevering een goed gesprek over onderzoek dat relevant is voor de aanbestedingswereld. In het kort: Bestek biedt ruimte voor discussie, Bestek maakt onderzoek toegankelijk en Bestek timmert aan het aanbestedingsimago. Luister de #Trailer voor de opzet van de podcast: klik hier.

Social media updates